Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Συλλογές    Τύπος Εργασίας    Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης  

Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Τρέχουσα Εγγραφή: 3 από 5933

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000452389
Τίτλος 1. Synthesis of perovskite nanoparticles and evaluation of their cytotoxicity 2. Room temperature synthesis of hydrophilic, highly-fluorescent metal halide perovskite nanocrystals for biomedical applications
Άλλος τίτλος 1. Σύνθεση περοβσκιτικών νανοσωματιδίων και αξιολόγηση της κυτταροτοξικότητάς τους 2. Σύνθεση σε θερμοκρασία δωματίου υδρόφιλων, υψηλού – φθορισμού μεταλλικών νανοκρυστάλλων περοβσκίτη αλογονιδίου για βιοϊατρικές εφαρμογές
Συγγραφέας Σπληνάκη, Μαρκέλλα
Σύμβουλος διατριβής Στρατάκης, Εμμανουήλ
Μέλος κριτικής επιτροπής Βαμβακάκη, Μαρία
Ρανέλλα, Ανθή
Περίληψη

1η. Οι ανόργανοι νανοκρύσταλλοι ημιαγωγών είναι μοναδικά υλικά με ενδιαφέρουσες οπτο -ηλεκτρονικές ιδιότητες για διάφορες εφαρμογές. Οι μοναδικές ιδιότητές τους που εξαρτώνται από το μέγεθος και το σχήμα μαζί με την εύκολη κολλοειδή σύνθεσή τους τα καθιστούν πολλά υποσχόμενα υλικά για πολλαπλές εφαρμογές στη φωτονική και την αποθήκευση ή τη μετατροπή ενέργειας. Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι μεταλλικοί νανοκρύσταλλοι περοβσκίτη αλογονιδίου, μια νέα οικογένεια υλικών που έχει τον τύπο ABX3, όπου το κατιόν «Α» καταλαμβάνει τις γωνιακές θέσεις του μοναδιαίας κυψελίδας, το κατιόν «Β» βρίσκεται στο κέντρο της κυψελίδας και το ανιόν Το "X" (X= F, Cl, Br και I) που βρίσκεται στις όψεις της μοναδιαίας κυψελίδας, φαίνεται να υπάρχει σε ορισμένες από αυτές τις εφαρμογές. Μερικά από τα σημαντικά χαρακτηριστικά που καθιστούν τους μεταλλικούς νανοκρυστάλλους αλογονιδίων σημαντικά υλικά νανοκλίμακας είναι: i) έχουν κρυσταλλική δομή που είναι ανθεκτική σε ατέλειες, ii) παρουσιάζουν μια στενή και συμμετρική κατανομή, iii) παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό μη ακτινοβολούμενης εκπομπής και επομένως υψηλή κβαντική απόδοση PL (PLQY), iv) παρουσιάζουν μεγάλο μήκος διάχυσης ελεύθερου φορέα, v) έχουν ένα εύκολα τροποποιήσιμο ενεργειακό χάσμα και v) είναι σε θέση να εκπέμπουν σε όλο το ορατό φάσμα με χαμηλό ποσοστό φθορισμού που αναβοσβήνει. Παρά τα σημαντικά χαρακτηριστικά των μεταλλικών νανοκρυστάλλων αλογονιδίου, έχουν επίσης ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα. Η αστάθειά τους σε υδατικές διασπορές είναι ένα από αυτά, περιορίζοντας την εφαρμογή τους σε βιολογικές εφαρμογές. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να συμβάλει σε αυτό το ερευνητικό πεδίο. Ο κύριος σκοπός του είναι να κατασκευάζει σταθερούς υδρόφιλους νανοκρυστάλλους περοβσκίτη καλά διασπειρώμενους σε υδατικά μέσα χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα θερμοκρασίας δωματίου. Οι μεταλλικοί νανοκρύσταλλοι αλογονιδίου θα καλυφθούν με ένα κέλυφος πυριτίας και αυτά τα σωματίδια του πυρήνα - κελύφους θα χρησιμοποιηθούν στην απεικόνιση κυττάρων που εκμεταλλεύονται τις ιδιότητες φθορισμού τους. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη σταθερών νανοκρυστάλλων CsPbBr3@SiO2 σε υδατικό περιβάλλον. Η κολλοειδής μέθοδος επανακαθίζησης με υποβοήθηση υποκαταστάτη (LARP) θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση των δομών πυρήνα-κελύφους και διαφορετικοί πρόδρομοι πυριτίου θα αξιολογηθούν προκειμένου να ληφθεί το βέλτιστο στιβαρό κέλυφος πυριτίας που καλύπτει πλήρως τους πυρήνες περοβσκίτη CsPbBr3. Στη συνέχεια, η σταθερότητα αυτών των νανοκρυστάλλων πυρήνα-κελύφους στο νερό θα αποδειχθεί μέσω του οπτικού χαρακτηρισμού (φασματοσκοπίες φωτοφωταυγειας και απορρόφησης) σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα. Το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης (TEM) θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των μορφολογικών και δομικών χαρακτηριστικών των νανοκρυστάλλων, ενώ η περίθλαση ακτίνων Χ (XRD) θα πραγματοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό της κρυσταλλικότητας και της ποιότητας των νανοκρυστάλλων. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της διατριβής θα διερευνηθεί η τοξικότητα των νανοκρυστάλλων πυρήνα-κελύφους και η ικανότητα βιο - απεικόνισης τους.

2η. Οι ανόργανοι νανοκρύσταλλοι ημιαγωγών είναι μοναδικά υλικά με ενδιαφέρουσες ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος και το σχήμα και σε συνδυασμό με την εύκολη κολλοειδή σύνθεσή τους τα καθιστούν πολλά υποσχόμενα εργαλεία για πολλαπλές εφαρμογές. Πρόσφατα, οι μεταλλικοί νανοκρύσταλλοι περοβσκίτη αλογονιδίου, μια νέα οικογένεια υλικών που έχει τον χημικό τύπο ABX3, όπου το κατιόν «Α» καταλαμβάνει τις γωνιακές θέσεις της μοναδιαίας κυψελίδας, το κατιόν «Β» βρίσκεται στο κέντρο της κυψελίδας και το ανιόν «Χ» ( X= F, Cl, Br και I) που βρίσκονται στις όψεις της κυψελίδας, έχουν κερδίσει την προσοχή για τις πιθανές ιατρικές εφαρμογές τους στους τομείς της βιο - απεικόνισης, της βιο - ανίχνευσης και της χορήγησης φαρμάκων. Δεδομένου ότι οι μεταλλικοί νανοκρύσταλλοι αλογονιδίων προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις καθιερωμένες μεθόδους των προαναφερθέντων πεδίων λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών τους: i) η κρυσταλλική τους δομή είναι ανθεκτική σε ατέλειες, ii) παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό μη ακτινοβολούμενης εκπομπή και επομένως υψηλή φωτοφωταύγεια (PL), κβαντική απόδοση (PLQY) και στενό και συμμετρικό κατανομή, iii) παρουσιάζουν μεγάλο μήκος διάχυσης ελεύθερου φορέα, iv) το ενεργειακό τους χάσμα μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα και v) είναι σε θέση να εκπέμπουν σε όλο το ορατό φάσμα με χαμηλό ποσοστό φθορισμού που αναβοσβήνει. Παρά τις σημαντικές οπτο-ηλεκτρονικές ιδιότητες των μεταλλικών νανοκρυστάλλων αλογονιδίων, παρουσιάζουν επίσης σημαντικά μειονεκτήματα. Η αστάθειά τους σε υδατικές διασπορές και βιολογικά ρυθμιστικά διαλύματα διαφορετικού pH είναι μερικά από αυτά που οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα κυτταροτοξικότητας, περιορίζοντας τη χρήση τους σε ιατρικές εφαρμογές. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα είναι η ενθυλάκωση των φθοριζόντων νανοκρυστάλλων σε ένα κέλυφος αδρανούς πυριτίου (SiO2) που είναι μη τοξικό και διαφανές στο ορατό. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να συμβάλει σε αυτό το ερευνητικό πεδίο. Ο κύριος σκοπός του είναι να κατασκευάζει σταθερούς υδρόφιλους νανοκρυστάλλους περοβσκίτη καλά διασκορπισμένους σε υδατικά και βιολογικά μέσα χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα θερμοκρασίας δωματίου. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα διπλωματική εργασία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη σταθερών νανοκρυστάλλων CsPbBr3@SiO2 σε υδατικό περιβάλλον. Η κολλοειδής μέθοδος επανακαθίζησης με υποβοήθηση συνδέτη (LARP) θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση των δομών πυρήνα-κελύφους και δύο διαφορετικοί πρόδρομοι πυριτίου θα διερευνηθούν προκειμένου να ληφθεί ένα ισχυρό κέλυφος SiO2 γύρω από τους πυρήνες περοβσκίτη (CsPbBr3). Οι προτεινόμενοι πρόδρομοι είναι: α) TMOS (Si(OCH3)4) στο οποίο η υδρόλυση λαμβάνει χώρα ταχέως προς τέσσερις κατευθύνσεις (-OCH3) με αποτέλεσμα μια πυκνότερη μήτρα και β) MPTMS (HS(CH2)3Si(OCH3)3) με δύο λειτουργικές ομάδες, η -OCH3 (υδρόλυση -> πυκνότερο κέλυφος) και η -SH (δεσμός -PbS -> σταθερότητα μεταξύ του κελύφους και του πυρήνα). Οι βέλτιστες ποσότητες πρόδρομων ουσιών καθώς και η κατάλληλη σειρά έγχυσης προδρόμων στο διάλυμα αντιδραστηρίου θα διερευνηθεί. Στη συνέχεια, η σταθερότητα διαχρονικά των νανοκρυστάλλων πυρήνα - κελύφους σε νερό και βιολογικά μέσα θα μελετηθεί μέσω της φασματοσκοπίας φωτοφωταύγειας. Ο μηχανισμός αποικοδόμησης των νανοκρυστάλλων στις υδατικές διασπορές θα διερευνηθεί προκειμένου να βελτιωθούν οι αρχικά συντιθέμενοι νανοκρυστάλλοι πυρήνα-κελύφους. Η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (TEM) θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των μορφολογικών και δομικών χαρακτηριστικών των νανοκρυστάλλων, ενώ η περίθλαση ακτίνων Χ (XRD) θα πραγματοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό της κρυσταλλικότητας και της ποιότητας των νανοκρυστάλλων. Σε μεταγενέστερο στάδιο, θα εξεταστεί η κυτταροτοξικότητα και η ικανότητα απεικόνισης των βέλτιστων νανοκρυστάλλων όσον αφορά τον φθορισμό και τη σταθερότητα.

Φυσική περιγραφή 60 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά, Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2022-12-07
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/0/5/3/metadata-dlib-1673432601-149382-16035.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 18

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Σύνθεση περοβσκιτικών νανοσωματιδίων και αξιολόγηση της κυτταροτοξικότητάς τους

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2025-12-07

No preview available

Σύνθεση σε θερμοκρασία δωματίου υδρόφιλων, υψηλού – φθορισμού μεταλλικών νανοκρυστάλλων περοβσκίτη αλογονιδίου για βιοϊατρικές εφαρμογές

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2025-12-07