Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Κοτζάμπασης"  Και Συγγραφέας="Κυριάκος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 2 από 50

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000426390
Τίτλος Δημογραφική ιστορία του είδους Salvia fruticosa Mill. στην Κρήτη σε ένα οικολογικό πλαίσιο βασισμένη σε γενωμικά δεδομένα
Άλλος τίτλος Demographic history of Salvia fruticosa Mill.in Crete based on genomic data within an ecological context
Συγγραφέας Γρηγοριάδου Ζορμπά, Ουρανία
Σύμβουλος διατριβής Πυρίντσος, Στέργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Σαρρής, Παναγιώτης
Κοτζαμπάσης, Κυριάκος
Περίληψη Πλαίσιο: Το είδος Salvia fruticosa ελκύει το ενδιαφέρον για τη βιολογική δραστικότητα των συστατικών του σε διάφορα βιολογικά συστήματα καθώς και για την οικονομική του αξία και προοπτική δεδομένου ότι χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ουσιών που ενδιαφέρουν τη φαρμακοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων. Η μελέτη των γενετικών περιβαλλοντικών και επιγενετικών χαρακτηριστικών του είδους και η χωρική διαφοροποίηση τους αποτελεί προτεραιότητα διότι καθορίζουν τη βιολογική μεταβλητότητα των δραστικών συστατικών που απομονώνονται από αυτό. Η δημογραφική ιστορία του είδους και ο ρόλος της στη διαμόρφωση της χωρικής διαφοροποίησης που παρουσιάζει το είδος έχει ευρέως παραμεληθεί και εδώ επιχειρείται η αξιοποίηση της στην κατανόηση των χωρικών προτύπων που έως τώρα έχουν αναδειχθεί από άλλες μελέτες. Στόχος: Η ανάδειξη της δημογραφικής ιστορίας του είδους Salvia fruticosa στην Κρήτη με βάση γενωμικά δεδομένα σε ένα οικολογικό πλαίσιο. Μεθοδολογία: Τα γενωμικά δεδομένα της Κρήτης για το συγκεκριμένο είδος διατέθηκαν από το Εργαστήριο Οικολογίας Φυτών και _διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων αποκλειστικά για την υλοποίηση της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας. Αφορούσαν μονονουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς (SNPs) που ̟προέκυψαν από ανάλυση του γονιδιώματος με Diversity Arrays Technology (DArT), μια ανοιχτού λογισμικού πλατφόρμα μικροσυστοιχιών. Η επεξεργασία τους έγινε με την Προσέγγιση _διάχυσης για δημογραφική Συμ̟περασματολογία με τη χρήση του ̟πακέτου dadi μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Python. Για τη χωρική ανάλυση του θώκου του είδους χρησιμοποιήθηκαν Μοντέλα Μέγιστης Εντροπίας με αξιοποίηση βιοκλιματικών δεδομένων του WorldClim και για το μέλλον χρησιμοποιήθηκαν κλιματικές προβολές για το έτος 2050 με βάση συγκεκριμένο κλιματικό σενάριο. Αποτελέσματα: Αναδείχθηκε ότι από τα μοντέλα μίας διάστασης που ελέγχθηκαν επικρατέστερο ήταν το Μοντέλο αύξησης που προβλέπει εκθετική αύξηση που ξεκινά πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Από τα μοντέλα δύο διαστάσεων που ελέγχθηκαν υπήρξε σύγκλιση στο Μοντέλο δευτερογενούς επαφής με συμμετρική μετανάστευση που προβλέπει διαχωρισμό χωρίς ροή γονιδίων, ακολουθούμενο από δευτερογενή επικοινωνία με συμμετρική μετανάστευση. Επίσης, προέκυψε ότι οι δύο ομάδες πληθυσμών των οποίων η δημογραφική ιστορία μελετήθηκε εμφανίζουν διαφοροποίηση ως προς την προβλεπόμενη μελλοντική τους κατανομή με βάση συγκεκριμένο σενάριο κλιματικής αλλαγής. Συμπεράσματα: Η γενωμική διαφοροποίηση των πληθυσμών του είδους Salvia fruticosa στην Κρήτη που δεν έχει προσαρμοστικό χαρακτήρα φαίνεται να σχετίζεται με τη δημογραφική ιστορία των πληθυσμών. Επίσης, αυτή η διαφοροποίηση, παρά τον μη προσαρμοστικό χαρακτήρα, σχετίζεται με τις προβλεπόμενες αποκρίσεις των πληθυσμών σε σενάρια αλλαγής κλίματος κάτι που δημιουργεί προσδοκίες α) για την μελλοντική διερεύνηση του ρόλου που μπορεί να έχουν οι δημογραφικές ιστορίες των πληθυσμών στην απόκριση στην κλιματική αλλαγή και β) για την εξεύρεση συγκεκριμένων πολυμορφισμών που πιθανότατα εμπλέκονται στις αποκρίσεις των ειδών στην κλιματική αλλαγή.
Φυσική περιγραφή 38 φύλλα : σχεδ., πίν., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα DADI
SNPS
Δημογραφία
Μονονουκλεοτιδικοί Πολυμορφισμοί
Ημερομηνία έκδοσης 2019-11-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/1/c/9/metadata-dlib-1575025376-135769-3484.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 2

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2022-11-29