Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Bornscheuer"  Και Συγγραφέας="Uwe"  Και Συγγραφέας="T."

Τρέχουσα Εγγραφή: 1 από 1

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000433969
Τίτλος Expression of cytochromes P450 and investigation of their selectivity towards bioactive compounds
Άλλος τίτλος Έκφραση κυτοχρωμάτων P450 και μελέτη της εκλεκτικότητας αυτών προς βιοδραστικές ενώσεις
Συγγραφέας Σακολέβα, Θάλεια Γ.
Σύμβουλος διατριβής Παυλίδης, Ιωάννης
Μέλος κριτικής επιτροπής Χανιωτάκης, Δημήτριος
Bornscheuer, Uwe T.
Περίληψη Τα κυτοχρώματα P450 (CYPs) ή μονοοξυγενάσες P450 ανήκουν στην υπεροικογένεια των μονοοξυγενασών που διαθέτουν αίμη b και εμπλέκονται στην οξείδωση μιας ποικιλίας οργανικών ενώσεων, όπως ξενοβιοτικά, αντιβιοτικά, στεροειδή, λιπαρά οξέα και άλλα. Σε μια τυπική αντίδραση που καταλύεται από κυτοχρώματα Ρ450, σχηματίζονται μέσω υδροξυλίωσης, μια αλκοόλη και νερό, με ταυτόχρονη οξείδωση του φωσφορικού νικοτινάμιδο-αδένινο νουκλεοτιδίου (NADPH). Το NADPH δρα ως δότης ηλεκτρονίων μέσω οξειδοαναγωγικών συστημάτων πρωτεινών, για την υδροξυλίωση του στόχευμένου υποστρώματος, αλλά η πολυπλοκότητα αυτών των συστημάτων περιορίζει την ευρύτερη εφαρμογή τους. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η δημιουργία μιας συλλογής οξειδοαναγωγικών βιοκαταλυτών, ικανών να συνθέτουν βιοδραστικές ενώσεις. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, μετά από βιοπληροφορική ανάλυση αλληλούχισης προηγούμενων ερευνητών, ένας κατάλογος είκοσι διαφορετικών υποψηφίων CYPs μελετήθηκε αρχικά για τη συν-έκφραση με διαφορετικά οξειδοαναγωγικά συστήματα και έπειτα για την επιλεκτική υδροξυλίωση ενός στερεοειδόυς ενδιαφέροντος. Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε συστήματα ολόκληρων κυττάρων, χρησιμοποιώντας στελέχη Ε. coli ως ξενιστές. Οι μελέτες αποσκοπούσαν στην επιτυχή πρωτεινική έκφραση με σωστή πρωτεινική αναδίπλωση και υδροξυλίωση του υποστρώματος με την εύρεση του κατάλληλου οξειδοαναγωγικού συστήματος. Ο έλεγχος της έκφρασης πραγματοποιήθηκε με ηλεκτροφόρηση πολυακρυλαμιδίου υπό αποδιατακτικες συνθήκες, η αναδίπλωση πρωτεΐνης υποδείχθηκε μετά από μελέτη κορεσμού των κυτοχρωμάτων με CO και ο σχηματισμός προϊόντος μελετήθηκε χρησιμοποιώντας χρωματογραφικές μεθόδους διαχωρισμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρόλου που αρκετά από τα CYPs ήταν σωστά αναδιπλωμένα, μόνο το OleP υδροξυλίωνε το στερεοειδές ενδιαφέροντος. Χρησιμοποιώντας το OleP ως την καταλληλότερη μονοοξυγενάση, πραγματοποιήθηκαν αντιδράσεις με άλλα στερεοειδή υποστρώματα, όπως το χολικό οξύ και το δεοξυχολικό οξύ. Από τις βιομετατροπές σε ολόκληρα κύτταρα, αλλά και με καθαρισμένες πρωτεΐνες, μπόρεσε να αποδειχθεί ότι το OleP μπορεί να υδροξυλιώσει το δεόξυχολικό οξύ αλλά όχι το χολικό οξύ, τόσο με το σύστημα PdR/PdX, όσο και με το BMR. Με βιοπληροφορική ανάλυση μελετήθηκε η εκλεκτικότητα των CYPs ως προς τα υποστρώματα ενδιαφέροντος. Η ανάλυση αυτή αυτή δεν μπόρεσε να αναδείξει το λόγο της εκλεκτικότητας του OleP προς το δεοξυχολικό οξύ, ενώ ήταν ανενεργό με το χολικό οξύ. Παρόλα αυτά, μπόρεσε να προβλέψει την σωστή πρόσδεση του δεοξυχολικού οξέος, ενώ μέσω της ανάλυσης επιλέχθηκαν κάποιες θέσεις για πειράματα μεταλλαξιγένεσης, που θα μπορούσαν δυνητικά να οδηγήσουν σε διαφορετική τοποεκλεκτικότητα. Στο δεύτερο μέρος μελετήθηκε η ανάπτυξη και η βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων έκφρασης με σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγής συντηγμένων κυτοχρωμάτων με μοριακό βάρος ~ 120 kDa σε σωστά αναδιπλωμένη μορφή. Το μεγάλο μοριακό βάρος αποτελεί πρόκληση για την πρωτεινική έκφραση και σταθερότητα σε βακτηριακά συτήματα. Μετά την επιτυχή έκφραση και καθαρισμό των συντηγμένων κυτοχρωμάτων σε σωστά αναδιπλωμένη μορφή, ακολούθησε φωτομετρική ανάλυση αντιδράσεων με τα δύο εναντιομερή του λιμονενίου ως υποστρώματα. Η βιβλιογραφία επιβεβαιώθηκε για το (R)-λιμονένιο καθώς παρατηρήθηκε κατανάλωση NADPH, υποδεικνύοντας τη μετατροπή υποστρώματος. Παρόλα αυτά υπήρχαν και αναφορές για ενεργότητα ως προς το (S)-λιμονένιο, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν. Τα κυτοχρώματα που ταυτοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία και εκφράστηκαν σε σωστά αναδιπλωμένη μορφή μπορούν να μελετηθούν περαιτέρω στο μέλλον όσον αφορά το φάσμα των υποστρωμάτων που υποδέχονται, ώστε να οδηγήσουν σε περισσότερα προϊόντα πιθανού βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος.
Φυσική περιγραφή (xi), 100 φύλλα : πίν., σχήμ., εικ. (μερ.εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Hydroxylation
NAD(P)H
P450-monooxygenases
Redox partner
Steroids
Μονοοξυγενάσες P450
Οξειδοαναγωγικά συστήματα
Στεροειδή
Υδροξυλίωση
Ημερομηνία έκδοσης 2020-11-27
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/8/2/8/metadata-dlib-1605691796-611430-668.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 16

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 8