Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Τσατσάνης"  Και Συγγραφέας="Χρήστος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 30 από 101

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000400876
Τίτλος Μελέτη της ανάπτυξης καρδιακών βαλβίδων χρησιμοποιώντας το zebrafish ως οργανισμό μοντέλο : η επίδραση γενετικών και φαρμακολογικών παραγόντων
Άλλος τίτλος Studies on the development of cardiac valves using zebrafish as model
Συγγραφέας Μαλίσσοβας, Νίκος
Σύμβουλος διατριβής Γραβάνης, Αχιλλέας
Βάρδας, Παναγιώτης
Μπέης, Δημήτριος
Μέλος κριτικής επιτροπής Μαργιωρής, Ανδρέας
Καραγωγέως, Δόμνα
Τσατσάνης, Χρήστος
Παρθενάκης, Φραγκίσκος
Περίληψη Το zebrafish έχει αναδειχθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε σημαντικό πειραματικό μοντέλο των ανθρώπινων ασθενειών. Πολλοί είναι οι λόγοι που καθιστούν το zebrafish κατάλληλο ζωικό μοντέλο για ερευνητικούς σκοπούς σε πολλούς τομείς της επιστήμης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την εξωτερική γονιμοποίηση και το γεγονός πως στα αρχικά στάδια ανάπτυξης τα έμβρυα παραμένουν διάφανα, ιδιότητα που μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε in vivo την οργανογένεση χωρίς επεμβατικές τεχνικές, το μεγάλο αριθμό εμβρύων ανά επιτυχημένη διασταύρωση, την υψηλή ομολογία με το ανθρώπινο γονιδίωμα, αλλά και το γεγονός πως μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν πληθώρα μεθόδων πρόσθιας και ανάστροφης γενετικής. Στη παρούσα διδακτορική διατριβή περιγράφονται για πρώτη φορά δύο νέα μοντέλα zebrafish, η γενετική σειρά s457 που αποτελεί ένα νέο μοντέλο καρδιακής βαλβιδοπάθειας και η s266 γενετική σειρά που αποτελεί ένα νέο μοντέλο της πολυνευροπάθειας Charcot-Marie-Tooth τύπου 2D. Οι s457 και s266 οικογένειες προέκυψαν μετά από τυχαία μεταλλαξιγένεση με N-αίθυλ-Ν-νιτροουρία (ENU) και επιλέχθηκαν με βάση την παλινδρόμηση του αίματος μεταξύ κόλπου και κοιλίας. Οι βαλβιδοπάθειες ευθύνονται κατά ένα σημαντικό ποσοστό στην εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας αλλά και στη συνολική θνησιμότητα και θνητότητα του πληθυσμού. Οι βαλβίδες της καρδιάς αναπτύσσονται και διαμορφώνονται με τον σχηματισμό της καρδιάς και ενόσω αυτή συστέλλεται. Λειτουργούν καθόλη την διάρκεια της ζωής ενός οργανισμού με σκοπό την παρεμπόδιση της παλίνδρομης ροής του αίματος. Η ακριβής τους διαμόρφωση είναι σημαντική για την καρδιακή λειτουργία. Προηγούμενες μελέτες και έρευνες συγκλίνουν στο γεγονός ότι η συσταλτικότητα της καρδιάς και η ενδοκαρδιακή αιμοδυναμική ροή παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη των καρδιακών βαλβίδων. Ωστόσο, έχει φανεί ότι οι δύο αυτοί παράγοντες είναι δύσκολο να μελετηθούν ξεχωριστά λόγω της αλληλεπίδρασης του ενός από τον άλλο. Τα s457 ομόζυγα έμβρυα φέρουν μία σημειακή μετάλλαξη στο γονίδιο southpaw, στον οποίο η καρδιά παρουσιάζει είτε ετερόπλευρη θέση από το φυσιολογικό (situs inversus), είτε στη μέση γραμμή, είτε στη φυσιολογική (situs solitus) κατά τυχαίο τρόπο ακολουθούμενη από τυχαία θέση των σπλαγχνικών οργάνων κατά την ανάπτυξης του ενδοδέρματος. Το southpaw σχετίζεται με το Nodal, γονίδιο το οποίο εμπλέκεται στην ρύθμιση της δεξιάς-αριστερής συμμετρίας. Διαπιστώσαμε ότι στα μεταλλαγμένα southpaw έμβρυα η σχετική θέση μεταξύ των δύο κοιλοτήτων αλλάζει, επηρεάζοντας την γεωμετρία της καρδιάς και αφήνοντας ανεπηρέαστη την μυοκαρδιακή λειτουργία. Τα μεταλλαγμένα southpaw έμβρυα με ανάστροφη θέση της καρδιάς, είτε αυτά τα οποία σχηματίζουν φαινοτυπικά φυσιολογική καρδιά αναπτύσσονται φυσιολογικά μέχρι την ενηλικίωση. Αντίθετα, τα southpaw με την καρδιά στην μέση γραμμή εμφανίζουν επηρεασμένο πρότυπο διαβαλβιδική ροής μέσω της κολποκοιλιακής βαλβίδας καθώς και ελαττωματική κολποκοιλιακή βαλβίδα. Σε συνδυασμό με τη μελέτη μιας άλλης γενετικής σειράς της s459 που φέρει μία σημειακή μετάλλαξη στο γονίδιο της βαριάς αλύσου της μυοσίνης του κόλπου, amhc ή myh6 και προκαλεί την ασυστολία του κόπου και βαλβιδοπάθεια στα ενήλικα μεταλλαγμένα ψάρια, αποδείξαμε ότι η αιμοδυναμική ροή εντός της καρδιακής κοιλότητας ρυθμίζει την μορφογένεση της κολποκοιλιακής βαλβίδας ανεξάρτητα από την μυοκαρδιακή συσταλτικότητα. Όπως αναφέραμε, μελετήσαμε το πρώτο zebrafish μοντέλο για τη πολυνευροπάθεια CMT2D. Η πολυνευροπάθεια CMT2D είναι μία ετερογενή γενετική ομάδα των περιφερικών νευροπαθειών. Μέχρι στιγμή είναι γνωστές 12 μεταλλάξεις στο ανθρώπινο γονίδιο της αμινοάκυλο tRNA συνθετάσης της γλυκίνης, GARS. Παρά το γεγονός πως οι μεταλλάξεις στο GARS συνδέονται με την εμφάνιση της πολυνευροπάθειας, ο μηχανισμός εμφάνισης του νευρομυϊκού φαινοτύπου δεν είναι πλήρως γνωστός. Τα μεταλλαγμένα s266 έμβρυα φέρουν μία σημειακή μετάλλαξη στο gars γονίδιο, που προκαλεί την αντικατάσταση της φυσιολογικής θρεονίνης με μία λυσίνη στο αμινοξικό κατάλοιπο 209. Το Τ209 αμινοξύ είναι ιδιαίτερα συντηρημένο μεταξύ των ειδών και αντιστοιχεί στο ανθρώπινο κατάλοιπο 130, ενώ βρίσκεται δίπλα από μία ήδη μελετημένη μετάλλαξη στον άνθρωπο, την L129P. Τα ομόζυγα s266 έμβρυα εμφανίζουν μείωση των νευρομυϊκών συνάψεων στους αναπτυσσόμενους μυς, που οφείλεται στην απώλεια του διμερισμού της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης. Επιπλέον, δείξαμε πως ο G319R Gars (G240R στη GARS) απώλειας της λειτουργίας ανθρώπινος αλληλόμορφος δεν διασώζει τον προαναφερθέντα νευρομυϊκό φαινότυπο. Τέλος, αποδεικνύουμε πως μία άλλη μετάλλαξη η G605R Gars (G526R στη GARS) που σχετίζεται με την εμφάνιση της ανθρώπινης ασθένειας, διμερίζεται με την εναπομείναντα αγρίου-τύπου πρωτεΐνη στα ετερόζυγα s266 ψάρια και μειώνει τη λειτουργία του ενζύμου τόσο ώστε να εμφανιστεί ο φαινότυπος. Τα αποτελέσματα μας υποδεικνύουν πως είναι απαραίτητος ο διμερισμός μεταξύ ενός μεταλλαγμένου μονομερούς με ένα αγρίου-τύπου μονομερές για τις αυτοσωμικές επικρατείς ασθένειες και πως το μοντέλο που προτείνουμε αποτελεί ένα νέο σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη νέων μεταλλαγμένων ανθρωπίνων αλληλόμορφων.
Φυσική περιγραφή 158, [26] σ. : εικ.πίν. (μερ. έγχρ.). ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα CMT neuropathy
Intracardiac Flows
Αιμοδυναμικές ροές
πολυνευροπάθεια CTM
Ημερομηνία έκδοσης 2016-07-19
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/c/9/e/metadata-dlib-1462779631-357391-4867.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 106

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 3