Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Σαμώνης"  Και Συγγραφέας="Γεώργιος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 50 από 79

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000367227
Τίτλος Αναπαραστάσεις ασθένειας και επίπεδα κατάθλιψης σε καρκινοπαθείς
Άλλος τίτλος Illness perceptions and levels of depression in cancer patients
Συγγραφέας Γιανούση , Ζωή Λ
Σύμβουλος διατριβής Σαμώνης, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Γεωργούλιας, Βασίλειος
Παρίτσης,Νικόλαος
Παπαδάκη Ελένη
Μαυρουδής, Δημήτρης
Μπίτσιος, Παναγιώτης
Καραδήμας, Ε
Περίληψη Οι γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένειας καθορίζουν τον τρόπο που τα άτομα αντιδρούν στη νόσο τους. Η προσαρμογή των ασθενών στη νόσο περιλαμβάνει 3 στάδια: 1) την αναπαράσταση της ασθένειας (representation), 2) την αντιμετώπιση (coping) και 3) την εκτίμηση (appraisal). Τα στάδια αυτά αλληλοεπηρεάζονται και με την πάροδο του χρόνου αποκτούν αλληλεξαρτώμενη δυναμική. Σύμφωνα με το μοντέλο κοινής λογικής, οι αναπαραστάσεις απαρτίζονται από 5 διαστάσεις: 1) ταυτότητα της ασθένειας, 2) αιτίες, 3) χρονιότητα, 4) συνέπειες και 5) πιθανότητες για θεραπεία και έλεγχο. Οι τρόποι με τους οποίους οι φροντιστές αντιμετωπίζουν την ασθένεια των οικείων τους και ο τρόπος που τους συμπεριφέρονται, θα επηρεάζεται και από τις ιδέες που διαμορφώνουν για την ασθένεια του δικού τους ανθρώπου. Ο βαθμός συμφωνίας των αναπαραστάσεων ασθενών και φροντιστών έχει ήδη μελετηθεί σε ασθενείς με έμφραγμα. Αναμφίβολα, οι πάσχοντες από καρκίνο υποφέρουν από κατάθλιψη, λόγω της πιθανότητας ενός οδυνηρού θανάτου. Τα άτομα διαμορφώνουν χαρακτηριστικά προφίλ αναπαραστάσεων για διαφορετικές ασθένειες, παρά το γεγονός ότι οι διαστάσεις των αναπαραστάσεων είναι οι ίδιες και υπάρχει διαφορά στην οπτική γωνία των αναπαραστάσεων ανάμεσα σε πάσχοντες από διαφορετικά νοσήματα. Σε αυτό το σημείο, η παρούσα έρευνα συμβάλλει με σημαντικές πληροφορίες γύρω από το πώς δομούνται οι αναπαραστάσεις των ογκολογικών ασθενών που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία. Επίσης, η παρούσα έρευνα συμβάλλει με τη διερεύνηση του βαθμού συμφωνίας μεταξύ ασθενών που πάσχουν από νεοπλασίες και των κύριων φροντιστών τους, 135 κυρίως γιατί ακόμα αυτό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στο πεδίο της ασθένειας του καρκίνου, σε αντίθεση με τη στεφανιαία νόσο, όπου έχουν ήδη γίνει μελέτες. Στόχοι της παρούσας έρευνας είναι: 1) η διερεύνηση των αναπαραστάσεων της ασθένειας του καρκίνου σε ογκολογικούς ασθενείς και η προσαρμογή του Αναθεωρημένου Ερωτηματολογίου Αντίληψης Ασθένειας (IPQ-R) για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, 2) η εκτίμηση των επιπέδων κατάθλιψης σε ογκολογικούς ασθενείς και τους κύριους φροντιστές τους, 3) η εκτίμηση της σχέσης των αναπαραστάσεων ασθένειας και κατάθλιψης τόσο των ασθενών όσο και των κύριων φροντιστών τους, 4) η εκτίμηση του βαθμού συμφωνίας αναπαραστάσεων ασθένειας μεταξύ ογκολογικών ασθενών και των συνοδών τους, 5) η διερεύνηση της επίδρασης του βαθμού συμφωνίας στην κατάθλιψη τόσο των ασθενών όσο και των κύριων φροντιστών και τέλος 6) η επανεκτίμηση των αλλαγών των αναπαραστάσεων ασθένειας τρεις μήνες μετά την αρχική μέτρηση. Ερευνητικές υποθέσεις της διατριβής: Υπόθεση 1: Η δομή των αναπαραστάσεων ασθένειας που διαμορφώνουν οι ογκολογικοί ασθενείς, θα είναι όμοια με εκείνη άλλων ασθενειών με τη διαφορά ότι η δομή των αναπαριστώμενων αιτιών θα είναι διαφορετική, ωστόσο σύμφωνη με τις κλασικές θεωρίες αποδόσεων αιτιών, καθώς ο καρκίνος είναι μία πολυδιάστατη νόσος με αδιευκρίνιστη τις περισσότερες φορές αιτιολογία. Η εκτίμηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του IPQ-R, πιθανόν, θα δώσει ικανοποιητικά ευρήματα. Υπόθεση 2: Υπάρχουν σχετικά υψηλά επίπεδα κατάθλιψης στους συμμετέχοντες. Υπόθεση 3: Οι διαστάσεις των αναπαραστάσεων ασθένειας συσχετίζονται με τα επίπεδα κατάθλιψης τόσο των ασθενών όσο και των κύριων φροντιστών τους. 136 Υπόθεση 4: Οι διαστάσεις των αναπαραστάσεων μεταξύ ασθενών και κύριων φροντιστών διαφέρουν. Υπόθεση 5: Ο βαθμός συμφωνίας ασθενών και συνοδών στις αναπαραστάσεις θα συσχετίζεται με τα επίπεδα κατάθλιψης που αυτοί εμφανίζουν και επιπλέον θα αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για αυτά. Υπόθεση 6:. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις αναπαραστάσεις ασθένειας, τρεις μήνες μετά την αρχική μέτρηση. ΜΕΘΟΔΟΣ Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 252 ογκολογικοί ασθενείς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και 176 κύριοι φροντιστές τους. Οι αναπαραστάσεις εκτιμήθηκαν με ελληνική μετάφραση του Ερωτηματολογίου Αντίληψης Ασθένειας (IPQ-R) (Illness Perception Questionnaire-Revised) της οποίας εκτιμήθηκαν οι ψυχομετρικές ιδιότητες. Επίσης, εκτιμήθηκαν τα επίπεδα κατάθλιψης των συμμετεχόντων με τη σταθμισμένη στα ελληνικά κλίμακα κατάθλιψης του Beck (Beck Depression Inventory). Έγινε συλλογή των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Υπόθεση 1: Οι αναπαραστάσεις ασθένειας των ογκολογικών ασθενών έχουν ανάλογη δομή με τη γνωστή προτεινόμενη από το μοντέλο κοινής λογικής, με τη διαφορά ότι οι αναπαραστάσεις των συναισθημάτων και των συνεπειών συγκρότησαν έναν κοινό παράγοντα, με δομή έξι παραγόντων, αντί επτά που έχει το αρχικό ερωτηματολόγιο. Όσον αφορά στη δομή των αναπαριστώμενων αιτιών, επίσης επιβεβαιώθηκε η αρχική μας υπόθεση ότι θα είναι διαφορετική, αλλά σύμφωνη με την κλασσική θεωρία αποδόσεων αιτιών. Επιπλέον, όλες οι υπόλοιπες εκτιμήσεις για τις ψυχομετρικές ιδιότητες του Ερωτηματολογίου Αντίληψης Ασθένειας έδωσαν 137 ικανοποιητικά αποτελέσματα για τη χρήση του παρόντος μέσου μέτρησης για τους σκοπούς της μελέτης, σύμφωνα με τις υποθέσεις μας. Υπόθεση 2:. Τα ποσοστά εμφάνισης των επιπέδων κατάθλιψης ήταν υψηλά, εφόσον σε ασθενείς ήταν 55% και σε συνοδούς 44%. Υπόθεση 3: Οι συσχετίσεις ανάμεσα σε όλες τις διαστάσεις των αναπαραστάσεων των ασθενών και το βαθμό κατάθλιψής τους ήταν στατιστικά σημαντικές, εκτός από την υπο-κλίμακα εξωτερικές αιτίες των αναπαριστώμενων αιτιών. Τα επίπεδα κατάθλιψης των συνοδών σχετίζονται με τις υπο-κλίμακες: συνέπειες και συναισθηματικές αναπαραστάσεις ασθένειας, οξεία/χρόνια πορεία νόσου και ταυτότητα ασθένειας. Υπόθεση 4: Ασθενείς και κύριοι φροντιστές διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, μόνο αναφορικά με τις συνέπειες και συναισθηματικές αναπαραστάσεις, με τους κύριους φροντιστές να σημειώνουν υψηλότερα σκορ. Υπόθεση 5: Ποσοστό από 22% έως 36% των ζευγαριών είχαν συγκρουόμενες απόψεις. Μόνο η διαφορά των αναπαραστάσεων όσον αφορά στον προσωπικό έλεγχο της ασθένειας συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την κατάθλιψη που εμφανίζουν οι ασθενείς και η διαφορά στον έλεγχο μέσω θεραπείας και την κατάθλιψη που εμφανίζουν οι συνοδοί. Με μόνο αυτές τις δύο συσχετίσεις, δεν προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι κανένας από τους παράγοντες των διαφορετικών αναπαραστάσεων δεν βρέθηκε να αποτελεί στατιστικά σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα για την κατάθλιψη των συμμετεχόντων. Υπόθεση 6: Τρεις μήνες μετά την αρχική μέτρηση, βρέθηκε για τους μεν ασθενείς διαφορά μόνο στην υπο-κλίμακα οξεία/χρόνια διάρκεια της ασθένειας με τους ασθενείς να αναπαριστούν την ασθένειά τους ως πιο χρόνια μετά την πάροδο τριών μηνών και στους δε συνοδούς, μόνο στην υπο-κλίμακα κατανόηση της ασθένειας, 138 Λιγότερες διαστάσεις των αναπαραστάσεων βρέθηκαν να σχετίζονται με τα επίπεδα κατάθλιψης από ότι στην πρώτη μέτρηση. Στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αναπαραστάσεις ανάμεσα στους ασθενείς και τους κύριους φροντιστές στη δεύτερη μέτρηση, βρέθηκαν μόνο στην υπο-κλίμακα κατανόηση ασθένειας σε αντίθεση με την πρώτη μέτρηση, όπου είχαν βρεθεί διαφορές μόνο στις συνέπειες και συναισθηματικές αναπαραστάσεις που διαμόρφωσαν οι συμμετέχοντες. Συγκρουόμενες απόψεις σχετικά με την ασθένεια διαμόρφωσε ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 27% έως 41% ανάμεσα στα ζευγάρια. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προσαρμογή στα ελληνικά του Αναθεωρημένου Ερωτηματολογίου Αντίληψης Ασθένειας (IPQ-R) έδειξε ότι οι ογκολογικοί ασθενείς διαμορφώνουν αναπαραστάσεις ανάλογης δομής με το πρωτότυπο, αλλά ότι διαφέρουν στις αναπαριστώμενες αιτίες, υποδηλώνοντας ένα χαρακτηριστικό προφίλ αναπαράστασης του καρκίνου. Κατεδείχθη η ανάγκη ευρύτερης στάθμισής του για τη συγκεκριμένη νόσο, όπως άλλωστε, έχουν επισημάνει και οι συγγραφείς του πρωτότυπου. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν υψηλά ποσοστά κατάθλιψης σχετιζόμενα με τις αναπαραστάσεις τους. Ο βαθμός συμφωνίας των αναπαραστάσεων προσωπικού ελέγχου ασθενών και συνοδών σχετίζεται με την κατάθλιψη των ασθενών και ο βαθμός συμφωνίας αναπαράστασης ελέγχου μέσω θεραπείας με την κατάθλιψη των συνοδών. Το 22-36% των ζευγαριών είχαν, αναλόγως της αναπαράστασης, αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις. Το μοντέλο κοινής λογικής έχει ιδιαίτερη σημασία για ολοκληρωμένη εκτίμηση του ογκολογικού ασθενή και του περιβάλλοντός του.
Φυσική περιγραφή 167 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Cancer patients
Caregivers
Depression
Illness perception
Illness percertions
Psychiatry
Questionnair revised
Αναπαραστάσεις ασθένειας
Ερωτηματολόγιο αντίληψης ασθενών
Καρκινοπαθείς
Κατάθλιψη
Φροντιστές
Ημερομηνία έκδοσης 2010-07-20
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/1/c/9/metadata-dlib-c964fb431ac568e0e673f1f153ded461_1309422089.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 309

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 200