Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Βασιλικογιαννάκης"  Και Συγγραφέας="Γεώργιος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 15 από 56

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000417214
Τίτλος Ανάπτυξη της πράσινης και βιώσιμης χημείας του διεγερμένου μοριακού οξυγόνου και εφαρμογή της σε συνθετικά προβλήματα
Άλλος τίτλος Development of the green and sustainable chemistry of singlet oxygen and its application in synthetic problems
Συγγραφέας Τριανταφυλλάκης, Μύρωνας
Σύμβουλος διατριβής Βασιλικογιαννάκης, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Στρατάκης, Εμμανουήλ
Σμόνου, Ιουλία
Κατερινόπουλος, Χαράλαμπος
Τρικαλίτης, Παντελεήμων
Μήλιος, Κωνσταντίνος
Παυλίδης, Ιωάννης
Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται 5 νέες συνθετικές μεθοδολογίες που εκκινούνται από την οξείδωση απλών φουρανίων. Σαν οξειδωτικό χρησιμοποιήθηκε το διεγερμένο μοριακό οξυγόνο απλής κατάστασης (1O2), λόγω της δραστικότητας που επιδεικνύει στον συγκεκριμένο μετασχηματισμό αλλά και λόγω των πλεονεκτημάτων έναντι άλλων οξειδωτικών που μπορούν να προάγουν την ίδια αντίδραση. Το 1O2 θεωρείται ιδανικό οξειδωτικό καθώς χαρακτηρίζεται από πλήρη οικονομία ατόμων, είναι άφθονο, οικονομικό και δεν αφήνει κατάλοιπα. Συνεπώς είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αρχές της «πράσινης» και βιώσιμης χημείας. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται μια μεθοδολογία σύνθεσης 4-μεθόξυ και 4-υδρόξυ-2- κυκλοπεντενονών από υποκατεστημένα φουράνια. Οξείδωση των φουρανίων με φωτοχημικά παραγόμενο 1O2 σε διαλύτη MeOH, ακολουθούμενη από προσθήκη περίσσειας Me2S και καταλυτικής ποσότητας NaOH απέδωσε 4-μεθόξυ-2- κυκλοπεντενόνες σε καλές αποδώσεις και σε ένα συνθετικό στάδιο. Όταν η προσθήκη της βάσης έγινε σε διαλύτη νερό, οι 4-υδρόξυ-2-κυκλοπεντενόνες απομονώθηκαν σαν προϊόντα της αντίδρασης και πάλι σε ένα συνθετικό στάδιο. Ο μετασχηματισμός ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί και χωρίς την χρήση αναγωγικού παράγοντα σε διαλύτη νερό, οδηγώντας και πάλι στις 4-υδρόξυ-κυκλοπεντενόνες. Μια ασυνήθιστη ενδιάμεση ενδοπερόξυ-δι-ημιακετάλη, που αναφέρεται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, απομονώθηκε από την τελευταία αντίδραση. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η σύνθεση ινδολιζιδινονών μέσω φωτοξείδωσης φουρυλοάλκυλο αμινών. Επίδραση 1O2 σε φουράνια, που περιέχουν ελεύθερη πρωτοταγή αμινομάδα στην πλευρική αλκυλομάδα της 2-θέσης του φουρανίου, ακολουθούμενη από προσθήκη περίσσειας Me2S οδήγησε στο σχηματισμό ακόρεστων ινδολιζιδινονών σε ένα στάδιο. Χρήση του methylene blue σαν καταλύτη απέδωσε σε ένα στάδιο τα περεταίρω οξειδωμένα παράγωγα ινδολιζιδινονών. Συντέθηκαν επίσης 5 φυσικά αλκαλοειδή ινδολιζιδίνης σε 1-3 συνθετικά στάδια, πράγμα που απέδειξε την αποτελεσματικότητα της αναπτυχθείσας μεθοδολογίας. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η σύνθεση οκταϋδροϊνδολικών παραγώγων από απλά φουράνια. Αρχικά, οξείδωση 2-υποκατεστημένων φουρανίων με 1O2 ακολουθούμενη από διαδοχικές προσθήκες περίσσειας Me2S και μιας πρωτοταγούς αμίνης οδήγησαν στο σχηματισμό των 4,5-ακόρεστων-2-πυρρολιδινονών. Αντίδραση [4+2] κυκλοπροσθήκης αυτών με α,β-ακόρεστες αλδεύδες ή κετόνες αποδίδει τις αντίστοιχες τετραϋδροπυρανοπυρρολόνες σε ένα στάδιο. Διυδροϊνδολικά παράγωγα απομονώθηκαν έπειτα από όξινα καταλυόμμενη αναδιάταξη, ακολουθούμενη από αφυδάτωση. Παρουσία αναγωγικού Et3SiH σχηματίστηκαν τα πλήρως ανηγμένα οκταϋδροϊνδολικά παράγωγα σαν ένα διαστερεομερές, στην πλειοψηφία των υποστρωμάτων που εξετάστηκαν. Η σύνθεση τόσο οκταϋδροϊνδολικών όσο και διυδροϊνδολικών παραγώγων πραγματοποιήθηκε και σε ένα συνθετικό στάδιο ξεκινώντας από φουράνια, σε ένα εντυπωσιακό συνολικά μετασχηματισμό. Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται η σύνθεση υποκατεστημένων 2-οξινδολίων από απλά φουράνια. Οι τετραϋδροπυράνοπυρρολόνες, που συντέθηκαν εύκολα από υποκατεστημένα φουράνια με μια αλληλουχία αντιδράσεων που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4, αναδιατάχθηκαν και αρωματοποιήθηκαν υπό όξινες συνθήκες, παρουσία p-chloranil ως οξειδωτικό. Αποτέλεσμα του μετασχηματισμού είναι τα υποκατεστημένα 2-οξινδόλια, τα οποία απομονώθηκαν σε πολύ καλές αποδόσεις.
Φυσική περιγραφή xxv, 288 σ. : πίν., σχήμ., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα 2-oxindoles
2-οξινδόλια
Bicyclic lactams
Cyclopentenones
Indolizidines
Octahydroindoles
Διεγερμένο μοριακό οξυγόνο
Δικυκλικές λακτάμες
Ινδολιζιδίνες
Κυκλοπεντενόνες
Οκταϋδροϊνδόλια
Ημερομηνία έκδοσης 2018-07-20
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/7/d/5/metadata-dlib-1531815441-696724-20119.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 579

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 48