Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Μαυρομούστακου"  Και Συγγραφέας="Ήβη"

Τρέχουσα Εγγραφή: 31 από 59

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000417223
Τίτλος Η τοπική αυτοδιοίκηση σε σχέση με θέματα παιδείας και ο Καλλικράτης ως νέο πλαίσιο αποκεντρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής
Άλλος τίτλος The local government in relation to education issues and Callicrates as the new framework of educational decentralised pollicy
Συγγραφέας Αποστολάκη, Αναστασία Γεώργιος
Σύμβουλος διατριβής Δαφέρμος, Βασίλειος
Μέλος κριτικής επιτροπής Μαυρομούστακου, Ήβη
Γεωργαντάς, Ηλίας
Περίληψη Η σχετική φθορά του κεντρικού κοινωνικού κράτους επέτρεψε την ανάπτυξη του τοπικού κράτους και την ολόπλευρη διαμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αναπροσαρμογή των σχέσεων του τοπικού και κεντρικού κράτους ενδυνάμωσε τις δομές του τοπικού κράτους με άμεση συνέπεια τη διεύρυνση αρμοδιοτήτων του. Η διαμόρφωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα προγράμματα και τα συστήματα βάσει των οποίων κινήθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην διοίκηση του κράτους. Εκείνα όμως που λειτούργησαν καθοριστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν, τόσο στο σχέδιο «Καποδίστριας», όσο και στο σχέδιο «Καλλικράτης». Όλο αυτό το πλαίσιο ήταν και εκείνο που καλλιέργησε τις συνθήκες του συγκείμενου της εκπαίδευσης, της οποίας η εξέλιξη συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη του τοπικού και κεντρικού κράτους. Λαμβάνοντας εμείς από την πλευρά μας το προαναφερθέν πλαίσιο του τοπικού και κεντρικού κράτους επιδιώξαμε στην παρούσα εργασία να διενεργήσουμε θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση ως προς αυτό. Πιο συγκεκριμένα στο θεωρητικό μέρος της εργασίας αυτής και ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο πρόκειται να παρουσιάσουμε τις συνθήκες γένεσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, του οργανισμούς, τα προγράμματα και τα συστήματα που την αποτελούν, καθώς και την σύνδεση του κράτους με την εκπαίδευση και δη την ελληνική εκπαίδευση. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εστιάσουμε στην εκπαιδευτική πολιτική, τις προσεγγίσεις της, τα μοντέλα της, καθώς και στον έλεγχο της εκπαίδευσης και τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, πρόκειται να αναφερθούμε στα πεδία της εκπαιδευτικής πολιτικής προς αποκέντρωση και την εμπλοκή τους με τη δια βίου μάθηση. Στο τρίτο κεφάλαιο θα προβούμε σε εκτενή αναφορά στο σχέδιο «Καποδίστριας» και κυρίως στο πιο πρόσφατο σχέδιο, το σχέδιο «Καλλικράτης». Επίσης, στο εν λόγω κεφάλαιο πρόκειται να κάνουμε μνεία στη σύνδεση του «Καλλικράτη» με την παιδεία και τη Δια Βίου Μάθηση. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η έρευνα και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις της και έτσι στο τέταρτο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται αναφορά στην μεθοδολογία της έρευνας και πιο συγκεκριμένα στην αναγκαιότητα, το σκοπό και τους στόχους της, τα διερευνητικά ερωτήματα αυτής, τα μέσα συλλογής δεδομένων, τον πληθυσμό αναφοράς και την περιγραφή του δείγματος, καθώς και τη μέθοδο στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται αναλυτικά τα περιγραφικά αποτελέσματα της έρευνας και στο τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα, η ερμηνεία και οι προτάσεις. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 442 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον καλλικρατικό Δήμο Ρεθύμνου και διενεργήθηκε στο διάστημα των ετών 2013-2015, ενώ ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν αναδεικνύουν την «απόσταση» που χωρίζει το νέο Νόμο του Καλλικράτη και τους φορείς υλοποίησής του , οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη στα θέματα παιδείας. Η έρευνα αναδεικνύει , δηλαδή, σε ποιο βαθμό οι λειτουργοί της εκπαίδευσης έχουν μελετήσει και κατανοήσει το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο ως πλαίσιο αποκεντρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής ,ποιες είναι οι μεθοδολογικές αντιλήψεις τους, πώς το εφαρμόζουν και ποια σημεία αξιολογούν ότι χρήζουν αλλαγής και βελτιώσεως σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης. Αναλύοντας τα δεδομένα της ποιοτικής έρευνας προβληματιστήκαμε πάνω σε ερωτήματα , όπως αυτά που αφορούν τις νέες αρμοδιότητες των Δήμων πάνω σε θέματα παιδείας, τις αλλαγές που επέφερε η Συγχώνευση των Επιτροπών με τελικό στόχο της έρευνας να προταθούν μέτρα προς την βελτίωση και την αποδοτικότερη υλοποίηση του καλλικρατικού Νόμου στα εκπαιδευτικά θέματα.
Φυσική περιγραφή 211 σ. : εικ., πίν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Callicrates
Decentralized educational pollicy
Local government
Αποκεντρωμένη εκπαιδευτική πολιτική
Καλλικράτης
Τοπική αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία έκδοσης 2016-06-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/e/e/metadata-dlib-1531823592-434916-24711.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 72

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 20