Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Άγγλος"  Και Συγγραφέας="Δημήτριος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 6 από 31

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000421137
Τίτλος Δημιουργία προστατευτικής επίστρωσης με πολυμερικά υλικά σε δέρμα βιβλιοδεσίας & μελέτη με τη χρήση της τεχνητής επιταχυνόμενης γήρανσης
Άλλος τίτλος Creation of protective coating with polymeric materials on bookbinding parchment & study by use of technical accelerating ageing.
Συγγραφέας Γκαμίλη, Τριανταφυλλιά Ε.
Σύμβουλος διατριβής Αναστασιάδης, Σπύρος
Μέλος κριτικής επιτροπής Άγγλος, Δημήτριος
Χρυσοπούλου, Κυριακή
Περίληψη Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, τα συνθετικά πολυμερή εισήχθησαν στη συντήρηση των έργων τέχνης λόγω της μεγάλης τους αντοχής στη διάβρωση και των οπτικών ιδιότητων που παρουσιάζουν συγκρίσιμες με εκείνων των παραδοσιακών φυσικών ρητινών, οι οποίες αποτελούν τα πρώτα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ως βερνίκια και προστατευτικά μέσα για τα αντικείμενα που έχρηζαν βοηθείας. Ωστόσο, μετά από παρατεταμένο χρόνο εφαρμογής, τα συνθετικά πολυμερή υφίστανται γήρανση. Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη και η αξιολόγηση του δέρματος και της λειτουργικής ζωής των πολυμερικών υλικών που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν σε αυτά ως προστατευτική επίστρωση. Αυτό επιτεύχθηκε με την εξέταση της σταθερότητας τους πριν και μετά την τεχνική της επιταχυνόμενης γήρανσης για να συγκρίνουμε πως επηρεάζονται τα δυο αυτά υλικά με το πέρασμα του χρόνου. Η πρόκληση στην παρούσα διπλωματική διατριβή είναι η εκτίμηση των προαναφερόμενων υλικών, του δέρματος και των πολυμερικών επιστρώσεων σε αυτά, συγκρίνοντας τις μεταβολές που έχουν υποστεί. Τα πολυμερικά υλικά που επιλέχθηκαν για τη μελέτη είναι το πολυστυρένιο (Polystyrene, PS) και ο πολύ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) [Poly(methyl methacrylate), PMMA] σε μια πρώτη δοκιμασία. Η επιταχυνόμενη γήρανση που εφαρμόστηκε στα πολυμερή επιτελέστηκε με την έκθεση τους σε συγκεκριμένα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας σύμφωνα με πρωτόκολλο που εφαρμόζεται για τα δέρματα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καθορίστηκε αναλυτική μεθοδολογία με σκοπό την εξέταση και μελέτη των φυσικοχημικών μεταβολών των δειγμάτων δέρματος δίχως αλλά και με πολυμερική επίστρωση με εφαρμογή της φασματοσκοπίας υπερύθρου με την τεχνική της Αποσβένουσας Ολικής Ανάκλασης (Attenuated Total Reflection, ATR) αλλά και η χρήση της Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA: Thermal Gravimetric Analysis). Για τον προσδιορισμό των οπτικών αλλαγών στην επιφάνεια των δειγμάτων δέρματος χρησιμοποιήθηκε οπτική μικροσκοπία και οι χρωματικές αλλαγές που υπέστησαν τα δείγματα κατά την επιταχυνόμενη γήρανση πιστοποιήθηκαν με τη μέθοδο της χρωματομετρίας. Τέλος, αποφασίστηκαν δυο συμπληρωματικές τεχνικές για καλύτερα συγκρίσιμα αποτελέσματα: η μέτρηση της γωνίας επαφής (contact angle) που ορίζει την υδροφοβικότητα που προσδόθηκε με τις πολυμερικές επιστρώσεις και η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM, Scanning Electron Microscopy) μέσω της οποίας μελετήθηκε η μορφολογία της επιφάνειας και της κατάστασης του δέρματος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τις προαναφερόμενες τεχνικές παρέχουν σημαντικές πληροφορίες αφενός για το υλικό των δειγμάτων μας, το δέρμα, και αφετέρου για τα πολυμερικά υλικά που χρησιμοποιήσαμε. Δίνεται η δυνατότητα τόσο της μελέτης της εξωτερικής μορφολογίας τους όσο και της μελέτης της δομής του εσωτερικού τους, αλλά και της διερεύνηση τους σε βάθος χρόνου μέσω της προσομοίωσης με την τεχνητή επιταχυνόμενη γήρανση. Η σταθερότητα και η αντοχή ενός ιστορικού δέρματος σε δραστικές ουσίες μπορεί να εκτιμηθεί με τη μεθοδολογία της τεχνητής επιταχυνόμενης γήρανσης (technical accelerated ageing). Με τη μεθοδολογία αυτή, δοκίμια σύγχρονου δέρματος, ίδιας δέψης και επεξεργασίας, υποβάλλονται μέσα σε ειδικούς αεροστεγείς ανοξείδωτους θαλάμους και μελετάται η συμπεριφορά τους σε ένα εργαστηριακά πρακτικό χρονικό διάστημα. Η τεχνητή γήρανση στοχεύει στην αναπαραγωγή της φυσικής γήρανσης του δέρματος σε εργαστηριακό επίπεδο και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την σταθερότητα και την αντοχή των ιστορικών και φυσικά γερασμένων δερμάτων, όταν εκτεθούν σε ανάλογες συνθήκες. Η τεχνητή γήρανση υλοποιείται, κατά τα τελευταία έτη, με προσπάθεια αναπαραγωγής ρεαλιστικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που αντιστοιχούν σε σύγχρονες πόλεις, σε ίδιες αναλογίες αλλά μεγαλύτερα ποσοστά. Περιβαλλοντικοί παράμετροι που μελετώνται στην περίπτωση του δέρματος προτού εισέλθει στον θάλαμο είναι η σχετική υγρασία, η θερμοκρασία, οι ρύποι S02 και NO2 και η ακτινοβολία. Οι παράμετροι αυτές ρυθμίζονται ανάλογα με το περιβάλλον που επιθυμούμε να προσομοιώσουμε για τα δείγματά μας. Συγκεκριμένα η μεθοδολογία εξέτασης και αποτίμησης της κατάστασης διατήρησης των πολυμερών παράλληλα με αυτήν των δερμάτινων δειγμάτων είναι η κάτωθι: • Οπτική μικροσκοπία (Optical microscopy) • Τριχοειδής υδαταπορρόφηση (Water capillary absorption) • Χρωματομετρία με φορητό φασματοφωτόμετρο (Colorimetry CIEL*a*b*) • Φασματοσκοπία Υπερύθρου με την τεχνική της Αποσβένουσας Ολικής Ανάκλασης (Attenuated Total Reflection, ATR) • Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGA, Thermal Gravimetric Analysis) - Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry, DSC) • Μέτρηση γωνίας επαφής (Contact angle) • Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM, Scanning Electron Microscopy) Για την καλύτερη κατανόηση της δομής της εργασίας και των θεμάτων που διαπραγματεύονται σε αυτήν, παρουσιάζεται σύντομα η θεωρητική και πειραματική δομή της: Το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί το θεωρητικό μέρος της εργασίας, παρουσιάζει γενικές πληροφορίες σχετικά με το δέρμα, τη χημική δομή του, τον τρόπο και την τεχνολογία κατασκευής του, τους παράγοντες φθοράς και διάβρωσής του και τέλος τις μεθόδους προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται μια παράλληλη αναφορά σε θεωρητικό επίπεδο στα πολυμερή, προσφέροντας στον αναγνώστη κάποιες βασικές γνώσεις για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου, όπως επίσης για τις φθορές που υφίστανται και τους παράγοντες που τις προκαλούν. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις φυσικοχημικές μεθόδους διάγνωσης και ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή για το δέρμα και τις πολυμερικές επιστρώσεις, στοχεύοντας στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους και της οργανολογία τους. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο απαρτίζεται από την πειραματική μεθοδολογία της μελέτης, τη μεθοδολογία παρασκευής δειγμάτων, τις μεθόδους ανάλυσης των δειγμάτων πριν και μετά την επιταχυνόμενη γήρανση, τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κεφάλαια η βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος του κεφαλαίου.
Φυσική περιγραφή 98 φύλλα : πίν., σχήμ., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2019-03-27
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/1/d/b/metadata-dlib-1550225771-582609-31962.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 119

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 10