Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Πετούση"  Και Συγγραφέας="Βασιλική"

Τρέχουσα Εγγραφή: 15 από 19

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000357596
Τίτλος Αυτονομία, ενημέρωση, επιλογή : βιοηθική προσέγγιση των στάσεων και αντιλήψεων για τα γενετικά τροποιοιημένα τρόφιμα
Συγγραφέας Δερμιτζάκη Νεκταρία- Γεωργία
Σύμβουλος διατριβής Πετούση, Βασιλική
Μέλος κριτικής επιτροπής Βασιλογιάννης, Φίλιππος
Ντούλης, Ανδρέας
Περίληψη Η βιοτεχνολογική πρόοδος, η οποία ανέδειξε παλαιά και νέα διλήμματα για τις σχέσεις μεταξύ της γνώσης της επιστήμης και της κοινωνικής, πολιτικής και ατομικής ανθρώπινης ζωής, συνέβαλλε σε έναν ευρύ διάλογο περί της ηθικής του βίου. Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που απασχόλησαν τον επιστημονικό αλλά και δημόσιο βιοηθικό διάλογο είναι και το ζήτημα της αυτονομίας. Ο σύγχρονος πολίτης (και καταναλωτής) περισσότερο από ποτέ, από τη μια καλείται και από την άλλη απαιτεί να έχει και να του εξασφαλίζεται η δυνατότητα ελεύθερης και αυτόνομης επιλογής, συνισταμένη της οποίας αποτελεί και η ενημέρωση. Ξεκινώντας λοιπόν από την παραδοχή ότι η γνώση ενισχύει την ελευθερία επιλογής και κατ’ επέκταση την αυτονομία, η παρούσα εργασία εξετάζει ζητήματα ελεύθερης και αυτόνομης επιλογής που σχετίζονται με τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς και ειδικότερα τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα. Μεταξύ των βιοτεχνολογικών επιτευγμάτων οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, ειδικότερα τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα αποτελούν αμφιλεγόμενο ζήτημα τόσο στο πλαίσιο του επιστημονικού διαλόγου όσο και κυρίως σε επίπεδο κοινωνικο- πολιτικής οργάνωσης και πρακτικών. Στο θέμα των ΓΤΤ, και γενικότερα της Βιοτεχνολογίας, έστω και μια μικρή αναζήτηση στη σχετική βιβλιογραφία καταδεικνύει διαφορές ως προς τις αξιολογικές θέσεις και κρίσεις, τόσο σε επίπεδο χωρών όσο και μεταξύ των διαφορετικών εφαρμογών της βιοτεχνολογίας. Έτσι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας γίνεται διερεύνηση των στάσεων, απόψεων και αντιλήψεων φοιτητών των ελληνικών Πανεπιστημίων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Με βάση τα εμπειρικά ευρήματα και τις θεωρητικές προτάσεις του Mill περί αυτονομίας, η βασική ερευνητική ερώτηση στη συγκεκριμένη εργασία είναι ο βαθμός και η έκταση στην οποία α) η γνώση και η ενημέρωση για τη βιοτεχνολογία γενικότερα και τα ΓΤΤ ειδικότερα, β) συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά και γ) αξιακές κρίσεις για το δίπολο επιστήμη-φύση και τις χρήσεις της βιοτεχνολογίας σχετίζονται και επηρεάζουν την αξιολόγηση του ηθικά ορθού ή όχι της παραγωγής ΓΤΤ από φυτά και ζώα. Μεθοδολογικά, η έρευνα στηρίχθηκε στη συλλογή δεδομένων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού τύπου ομαδοποιημένες σε έξι θεματικές ενότητες. Οι απαντήσεις στις περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις είναι κωδικοποιημένες σε 5-βαθμια κλίμακα Likert, την πλέον διαδεδομένη κλίμακα iii μέτρησης στάσεων ή απόψεων στις κοινωνικές επιστήμες. Στην παρούσα έρευνα η εφαρμογή ερωτηματολογίου στάσεων και απόψεων παράγει αποτελέσματα που μπορούν με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε συμπεράσματα ως προς την αυτόνομη και ελεύθερη συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην έρευνα και ίσως και του ευρύτερου πληθυσμού. Η συλλογή των δεδομένων έγινε κυρίως με σειρά επιτόπιων επισκέψεων σε ελληνικά Πανεπιστήμια και Τμήματα Σχολών. Το ερωτηματολόγιο στην τελική του μορφή διανεμήθηκε σε δείγμα 401 φοιτητών και φοιτητριών. Την συλλογή των ερωτηματολογίων, ακολούθησε εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων με το στατιστικό πακέτο SPSS 15. Η μεταβλητή που αναλύθηκε ως εξαρτημένη σε αυτή την έρευνα είναι η «Ηθική αξιολόγηση της παραγωγής Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων». Για αυτή την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές α) η γνώση για τη βιοτεχνολογία και τα ΓΤΤ β) τα δημογραφικά και ευρύτερα κοινωνικο-πολιτικά χαρακτηριστικά και γ) οι αξιακές κρίσεις ως προς το αναλυτικό δίπολο επιστήμης- φύσης και τις χρήσεις γενετικής τροποποίησης Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι η γνώση αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα καθορισμού της στάσης για τα ΓΤΤ. Αυτό φαίνεται από την ανάλυση για το γνωστικό αντικείμενο το οποίο μαζί με το φύλο διαφοροποιείται ως προς όλες τις εκφάνσεις της γνώσης και τη στάση για θέματα βιοτεχνολογίας, γενετικής μηχανικής και γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Επίσης, έχουμε συσχετίσεις με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων, διαφοροποίηση κατά φύλο με τις γυναίκες να εμφανίζουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη φύση και ισχυρότερη απόρριψη για τα ΓΤΤ από ότι οι άνδρες, και έχουμε συσχετίσεις με το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας για διαφορετικά θέματα. Το φύλο εμφανίζεται ως ενδεικτική και σημαντική παράμετρος διαμόρφωσης ταυτότητας. Ωστόσο, όπως έδειξε η ανάλυση παλινδρόμησης οι αξιακές κρίσεις παίζουν εξίσου και ίσως και σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης. Αυτό φαίνεται λαμβάνοντας υπόψη και διαφοροποιήσεις μεταξύ φυτών και ζώων. Η τροποποίηση φυτών γίνεται περισσότερο αποδεκτή από ότι των ζώων. Επιπλέον στην ανάλυση παλινδρόμησης η στάση για τα ζώα υπερβαίνει τους όρους της γνώσης και σχετίζεται περισσότερο με αξιακά συστήματα. Επιπλέον παρατηρούμε ότι όσον αφορά τα ΓΤΤ από ζώα, σημαντική είναι η θέση της θρησκευτικότητας στην ανάλυση. Η ένταση της θρησκευτικότητας έχει όπως και οι προηγούμενες μεταβλητές, αξιακό χαρακτήρα. iv Τέλος, η συμμετοχή σε ΜΚΟ εμφανίζεται σταθερά στην ίδια θέση των μοντέλων για ΓΤΤ από φυτά και για ΓΤΤ από ζώα. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας η έκφραση ελεύθερης επιλογής και κατ’ επέκταση η έκφραση αυτονομίας όπως την κατανοεί ο Mill εξετάζεται ως προς τη συνδιαμόρφωση της από πλήθος παραγόντων που φανερώνουν την πολυπλοκότητα του περιεχομένου της γνώσης και ενημέρωσης.
Φυσική περιγραφή 125 σ. : εικ, στατιστ. πιν ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2009
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Σημειώσεις Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Π.Μ.Σ. βιοηθηκής.
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/1/3/metadata-dlib-af472d25cfd3e5e9fb4c25a40028068e_1278661408.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 302

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 141