Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Μπριασούλης"  Και Συγγραφέας="Γεώργιος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 27 από 44

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000421765
Τίτλος Μελέτη επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του γενικού νοσοκομείου Χανίων Κρήτης
Άλλος τίτλος Surveillance of healthcare-associated infections in intensive care unit of Chania General Hospital in Crete
Συγγραφέας Ντόλκα, Σταματία
Σύμβουλος διατριβής Ηλία, Σταυρούλα
Επιλέξτε τιμή Μπριασούλης, Γεώργιος
Γκίκας, Αχιλλέας
Περίληψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με τους χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης (Health Care Acquired Infections, HCAIs) ή συντομότερα Νοσοκομειακές Λοιμώξεις (ΝΛ) αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη δημόσια υγεία και σχετίζονται με αύξηση των δεικτών νοσηρότητας και θνητότητας. Η αυξημένη επίπτωση των ΝΛ στους ασθενείς των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί μείζον πρόβλημα για τον υγειονομικό σχηματισμό σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, η χρήση προωθημένων αντιβιοτικών αποτελεί τεκμηριωμένα τον σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής στις ΜΕΘ με αποτέλεσμα την παράταση νοσηλείας, την αύξηση της νοσηρότητας και θνητότητας των νοσηλευόμενων ασθενών, καθώς και τη διασπορά ανθεκτικών στελεχών στους υπόλοιπους υγειονομικούς χώρους. Σημαντικός σταθμισμένος δείκτης ποιότητας στις ΜΕΘ είναι η επιτήρηση ΝΛ (Health Care Associated Infections, ΗΑΙ) σχετιζόμενων με χρήση παρεμβατικών συσκευών (Device-Associated HAI, DA-HAIs). ΣΚΟΠΟΣ: Η αποτύπωση της επίπτωσης λοιμώξεων σχετιζόμενων με χρήση παρεμβατικών συσκευών στη ΜΕΘ του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ και η συσχέτιση τους με δείκτες νοσηρότητας και θνητότητας. H καταγραφή της χρήσης αντιβιοτικών και της μικροβιακής αντοχής των παθογόνων μικροοργανισμών που απομονώθηκαν από ασθενείς με ΝΛ στη ΜΕΘ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η προοπτική μελέτη πραγματοποιήθηκε στη ΜΕΘ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ 7 κλινών το χρονικό διάστημα Μάιος-Οκτώβριος 2018. Χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο HAI-Net ICU protocol, version 2.2 (ECDC, Stockholm, May 2017). Περιελήφθηκαν ασθενείς με ελάχιστο χρόνο νοσηλείας 48 ωρών και παρακολουθήθηκαν έως και την έξοδο τους από τη ΜΕΘ. Η συλλογή δεδομένων αφορούσε τα δημογραφικά στοιχεία, τον δείκτη APACHE II, αιτία εισαγωγής, λήψη αντιβιοτικών και αιτιολόγηση χορήγησης καθώς και τελική έκβαση. Μελετήθηκαν μικροβιαιμίες (Blood Stream Infection, BSI), μικροβιαιμίες σχετιζόμενες με Κεντρικό Φλεβικό Καθετήρα (ΚΦΚ) (catheter related infection BSI, CR-BSI), πνευμονίες σχετιζόμενες με (ενδο)τραχειακό σωλήνα (pneumonia, PN) και ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με ουροκαθετήρα(Catheter Associated Urine Tract Infection, CA-UTI). Γινόταν καταγραφή της χρονικής έκθεσης στις συσκευές αυτές, η ημερομηνία εκδήλωσης, η χρήση αντιβιοτικών και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί με την αντίστοιχη ευαισθησία σε συγκεκριμένους αντιμικροβιακούς παράγοντες ως όριζε το πρωτόκολλο. Σε ξεχωριστό έντυπο καταγράφονταν η ημερήσια κίνηση των ασθενών της ΜΕΘ, ο αριθμός των ασθενών με ΚΦΚ, με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και καθετήρα ουροδόχου κύστεως. Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, δείκτες βαρύτητας νόσου, επίπτωση επιτηρούμενων λοιμώξεων και συσχετίστηκαν με δείκτες χρόνου νοσηλείας στη ΜΕΘ και έκβασης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Νοσηλεύτηκαν 104 ασθενείς για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα μελέτης, εκ των οποίων οι 84 πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στην μελέτη. Η μέση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών ήταν 7 μέρες (IQR, 4-16). Η αδρή θνητότητα ήταν 38,1%. Οι 17(20,2%) ασθενείς εμφάνισαν τουλάχιστον 1 ΝΛ. Από αυτούς οι 5 (29,4%) είχαν περισσότερες από 1 ΝΛ. Οι δείκτες επίπτωσης ΝΛ ως προς την παρουσία παρεμβατικών συσκευών ήταν: 6,6 λοιμώξεις που σχετίζονται με ΚΦΚ ανά 1000 μέρες χρήσης ΚΦΚ, 7,53 λοιμώξεις που σχετίζονται με την αναπνευστική συσκευή ανά 1000 μέρες διασωλήνωσης. Δεν καταγράφησαν ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με ουροκαθετήρα. Η επίπτωση βακτηριαιμίας που δεν σχετίστηκε με ΚΦΚ ήταν 12,1 ανά 1000 ασθενο-ημέρες. Οι ασθενείς με ΝΛ είχαν μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στη ΜΕΘ (21 ημέρες vs 6 ημέρες, p<0,001), αλλά όχι αυξημένη θνητότητα. Τα πιο συχνά παθογόνα που απομονώθηκαν ήταν: Klebsiella spp (51,6%) με 100% αντοχή στις κεφαλοσπορίνες 3ηςγενιάς 87,5% στις καρβαπενέμες και 87,5% στην κολιμυκίνη, με το 75% των ανευρεθέντων στελεχών να είναι ανθεκτικά σε όλα τα αντιβιοτικά που όριζε το πρωτόκολλο, Acinetobacter baumani 16,1% με 100% αντοχή στις κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς, 80% στις καρβαπενέμες και 40% στην κολιμυκίνη, Pseudomonas aeruginosa 12,9%χωρίς ανθεκτικό στέλεχος στις αντιψευδομοναδικές πενικιλλίνες, καρβαπενέμες, κολιμυκίνη και Staphylococcus aureus (19,4%) με 100% αντοχή στη οξακιλλίνη. Η συνολική διάρκεια χορήγησης αντιμικροβιακών παραγόντων ήταν 2.704 μέρες ανά 1000 ασθενο-ημέρες και δίνονταν συχνότερα ως εμπειρική αγωγή σε ΝΛ (46,7%). Υψηλότερη συνταγογράφηση καταγράφηκε στα εξής αντιβιοτικά: καρβαπενέμες, κολιμυκίνη, βανκομυκίνη, τεϊκοπλανίνη, κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς και αναστολείς β-λακταμασών με ημέρες χορήγησης θεραπείας (DOT) 421, 410, 398, 372, 220, και 228 ανά 1000 ασθενο-ημέρες αντίστοιχα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η υψηλή επίπτωση λοιμώξεων σχετιζόμενων με χρήση παρεμβατικών συσκευών στη ΜΕΘ επιβεβαιώνει την ανάγκη άμεσης λήψης δέσμης μέτρων (bundles) βασισμένων σε διεθνείς συστάσεις για την πρόληψη, επιτήρηση και περιορισμό των λοιμώξεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η υψηλή κατανάλωση αντιβιοτικών σχετίζεται με τα υψηλά ποσοστά μικροβιακής αντοχής. Υλοποιήσιμα προγράμματα επιτήρησης και ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών θα οδηγήσουν σε μείωση της κατανάλωσης στις ΜΕΘ.
Φυσική περιγραφή 61 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Antibiotics
Antimicrobial resistance
Hospital infections
Incidence
Αντιβιοτικά
Αντιμικροβιακή αντοχή
Νοσοκομειακές λοιμώξεις
Ημερομηνία έκδοσης 2019-03-27
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/7/6/a/metadata-dlib-1554293443-809967-7703.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 93

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 45