Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Κατάλοιπα γεωργικών φαρμάκων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης.Μεταανάλυση συγκεντρώσεων από τα αποτελέσματα του προγράμματος επισκόπησης κατάλοιπων στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης (1995-2005)  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000350220
Τίτλος Κατάλοιπα γεωργικών φαρμάκων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης.Μεταανάλυση συγκεντρώσεων από τα αποτελέσματα του προγράμματος επισκόπησης κατάλοιπων στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης (1995-2005)
Άλλος τίτλος Pesticides residues in plant food.Meta-analysis of concentrations from the results of the coordinated european programme of residues monitoring in E.U. member states (1996-2005)
Συγγραφέας Σίμογλου, Κωνσταντίνος Β.
Σύμβουλος διατριβής Στεφάνου, Ευριπίδης
Περίληψη Η αυξανόµενη ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων και των δυνητικών κινδύνων από τα κατάλοιπα των γεωργικών φαρµάκων σε τρόφιµα έχει οδηγήσει στη θεσµοθέτηση ενός αυστηρού νοµικού πλαισίου γύρω από τα γεωργικά φάρµακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα καταλοίπων (MRL) γεωργικών φαρµάκων σε τρόφιµα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 396/2005 (τροποποιήθηκε µε τον Καν. 839/2008) ο οποίος έχει καθολική ισχύ στις Χώρες¬Μέλη της Ε.Ε. από την 1η Σεπτεµβρίου 2008. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα προγράµµατα επισκόπησης καταλοίπων που καταρτίζονται (εθνικά και πολυετές συντονισµένο κοινοτικό) είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για να διασφαλιστεί η µη παρέκκλιση από την ορθή γεωργική πρακτική και η µη έκθεση των καταναλωτών σε ανεπίτρεπτα επίπεδα καταλοίπων. Παρά ταύτα οι ανησυχίες των καταναλωτών στο θέµα αυτό είναι αυξηµένες, αλλά και οι συχνά υπερβολικές πιέσεις των ΜΜΕ αυξάνουν περισσότερο τις αµφιβολίες των καταναλωτών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει µε επιστηµονικά κριτήρια τα επίπεδα των καταλοίπων σε τρόφιµα που ανιχνεύθηκαν κατά τους ελέγχους που έγιναν στις Χώρες της Ε.Ε. από το 1996 έως το 2005. Προς την κατεύθυνση αποσαφήνισης του ζητήµατος εφαρµόστηκε µεταανάλυση των συγκεντρώσεων καταλοίπων εννέα δραστικών ουσιών (acephate, captan, carbendazim, chlorothalonil, procymidone, deltamethrin, iprodione, endosulfan και maneb) σε τρόφιµα φυτικής προέλευσης και συγκεκριµένα σε µήλα, αχλάδια, σταφύλια, φράουλες, τοµάτες και πιπεριές. Αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία της Ε.Ε. από τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων επισκόπησης που δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τροφίµων και Κτηνιατρικής της Ε.Ε. (FVO). Η εφαρµογή της µεταανάλυσης έγινε µε τη βοήθεια του εξειδικευµένου προγράµµατος MIX. Τα δεδοµένα στα οποία εφαρµόστηκε η µεταανάλυση ήταν η µέση συγκέντρωση καταλοίπων των δραστικών ουσιών για κάθε Χώρα και έτος ελέγχου, το τυπικό σφάλµα των µέσων συγκεντρώσεων και το πλήθος των δειγµάτων που αναλύθηκαν σε κάθε περίπτωση. Επιλέχθηκε η εφαρµογή της µεθόδου µεταανάλυσης των τυχαίων επιδράσεων (random effects model) επειδή τα δεδοµένα δεν ήταν οµοιογενή. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η παραλλακτικότητα των µέσων όρων (συγκεντρώσεις καταλοίπων) εξαρτάται όχι µόνο από το σφάλµα δειγµατοληψίας (fixed effects model) αλλά και από έναν παράγοντα παραλλακτικότητας που θεωρεί ότι είναι τυχαία κατανεµηµένος µεταξύ των δειγµάτων. Κατά την εφαρµογή της µεταανάλυσης δίδεται διαφορετική βαρύτητα στις τιµές των συγκεντρώσεων µε βάση την αντίστροφη τιµή της διακύµανσης των συγκεντρώσεων των δειγµάτων που ανιχνεύθηκαν σε κάθε Χώρα. Ο χειρισµός των ελλειπουσών τιµών (µη θετικά δείγµατα) έγινε αντικαθιστώντας αυτές µε το ½ του ορίου προσδιορισµού. Από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, η διασπορά των µέσων συγκεντρώσεων παρουσιάζεται παραστατικά σε θηκογράµµατα (box and whisker plots) για κάθε ουσία και προϊόν και τα διαστήµατα εµπιστοσύνης των µέσων όρων από κάθε Χώρα εξετάζονται σε αναλυτικά δενδρογραφήµατα. Παρουσιάζονται επίσης οι διαφορές των µέσων συγκεντρώσεων των ουσιών σε τρόφιµα σε διαφορετικά έτη. Το τελικό αποτέλεσµα της µεταανάλυσης των συγκεντρώσεων κάθε ουσίας για κάθε ένα προϊόν συγκρίνεται µε τα εναρµονισµένα ανώτατα επίπεδα καταλοίπων που πλέον ισχύουν σε όλες τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ανάλυσης κινδύνου αναφορικά µε την αποδεκτή ηµερήσια λήψη των υπό εξέταση εννέα δραστικών ουσιών για κάθε ένα από τα έξι τρόφιµα που µελετήθηκαν. Η διατροφική έκθεση των καταναλωτών στα κατάλοιπα όλων των δραστικών που εξετάστηκαν σε όλα τα προϊόντα ήταν πολύ µικρότερη του ADI σύµφωνα µε την ανάλυση επικινδυνότητας. Τέλος γίνεται συζήτηση των ευρηµάτων και προτείνονται µέτρα για τη βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης.
Φυσική περιγραφή 337 σ. : εικ. , πίν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Funcicides
Insecticides
Metaanalysis
Pesticides
Residues
Γεωργικά φάρμακα
Εντομοκτόνα
Κατάλοιπα
Μεταανάλυση
Μυκητοκτόνα
Υπολείμματα
Ημερομηνία έκδοσης 2009-02-16
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 210

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 11