Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Sparse and low-rank techniques for robust speaker recognition and missing-features reconstruction  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000385776
Τίτλος Sparse and low-rank techniques for robust speaker recognition and missing-features reconstruction
Άλλος τίτλος Τεχνικές αραιής και χαμηλής τάξης αναπαράστασης για εύρωστη αναγνώριση ομιλητή και ανακατασκευή ελλιπών χαρακτηριστικών
Συγγραφέας Τζαγκαράκης, Χρήστος
Σύμβουλος διατριβής Μουχτάρης, Αθανάσιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Στυλιανού, Ιωάννης
Τσακαλίδης, Παναγιώτης
Περίληψη Η αναγνώριση ομιλητή αποτελεί τη διαδικασία της αυτόματης αναγνώρισης του ατόμου που μιλάει, με βάση κάποια χαρακτηριστικά που εξάγονται από το σήμα φωνής. Ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών έχει ως πυρήνα του την αναγνώριση ομιλητή, όπου συνήθως η παρουσία περιβαλλοντικού θορύβου στο σήμα φωνής δυσκολεύει την εξαγωγή σωστών εκτιμήσεων. Ένας επιπρόσθετος παράγοντας που συμβάλει στη δυσκολία σωστής αναγνώρισης αποτελεί η περιορισμένη ποσότητα δεδομένων εκπαίδευσης και δεδομένων αξιολόγησης. Στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις παραπάνω δυσκολίες, η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, το πρόβλημα της αναγνώρισης ομιλητή ανάγεται σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης. Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύσσουμε και μελετάμε τη συμπεριφορά τεχνικών ταξινόμησης που βασίζονται σε υποθέσεις αραιής αναπαράστασης, όπου επικεντρωνόμαστε στην εφαρμογή ταυτοποίησης ομιλητή με χρήση πολύ περιορισμένων δεδομένων εκπαίδευσης και αξιολόγησης, σε περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα θορύβου. Η βασική υπόθεση που διέπει τις συγκεκριμένες τεχνικές είναι πως το υπό ταυτοποίηση σήμα φωνής, και ειδικότερα τα χαρακτηριστικά που έχουν εξαχθεί από αυτό, μπορεί να γραφεί ως αραιός γραμμικός συνδυασμός ως προς ένα υπερπλήρη πίνακα, ο οποίος συχνά αναφέρεται στη βιβλιογραφία με τον όρο λεξικό. Τα βέλτιστα εκτιμώμενα αραιά βάρη των γραμμικών συνδυασμών, οι επονομαζόμενοι και αραιοί κώδικες, που προκύπτουν ως λύσεις ενός προβλήματος βελτιστοποίησης, χρησιμοποιούνται για την τελική ταυτοποίηση του ομιλητή μέσω ενός κανόνα ελάχιστου σφάλματος ανακατασκευής. Επεκτείνοντας την παραπάνω μέθοδο ταξινόμησης μέσω αραιής αναπαράστασης, εξετάζουμε την εφαρμογή μίας μεθόδου διακριτικής εκμάθησης λεξικού. Με την μέθοδο αυτή εκτιμάται από κοινού το λεξικό που περιέχει τα δεδομένα εκπαίδευσης μαζί με ένα κατάλληλο γραμμικό ταξινομητή. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι οδηγεί στην παραγωγή αραιών κωδίκων οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα. Οι εκτενείς συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο με πιθανοτικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται στην υπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά της φωνής ακολουθούν γενικευμένη Γκαουσιανή κατανομή, όσο και με μερικές εκ των κορυφαίων μεθόδων ταξινόμησης, όπως μοντέλα μίξης Γκαουσιανών κατανομών και κοινής παραγοντικής ανάλυσης, ανέδειξαν την υπεροχή της προτεινόμενης μεθόδου. Το δεύτερο μέρος της διατριβής μελετάει τη χρήση τεχνικών χαμηλής τάξης ως ένα εργαλείο για την εκτίμηση αξιόπιστων χαρακτηριστικών φωνής. Ειδικότερα, εφαρμόζεται μία τεχνική ανάκτησης πίνακα χαμηλής τάξης για την ανακατασκευή εκείνων των φασματικών περιοχών του σήματος φωνής, οι οποίες δεν είναι αξιόπιστες εξαιτίας της έντονης παρουσίας θορύβου. Η ανακατασκευή των μη αξιόπιστων φασματικών περιοχών πραγματοποιείται μέσω του Singular Value Thresholding (SVT) αλγορίθμου, βάσει της υπόθεσης ότι η λογαριθμική αναπαράσταση πλάτους ενός σήματος φωνής στο πεδίο χρόνου-συχνότητας μέσω του short-time μετασχηματισμού Fourier (STFT) είναι χαμηλής τάξης. Κατά τη διάρκεια της πειραματικής αξιολόγησης η προτεινόμενη μέθοδος συγκρίνεται με την ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική της αραιής συμπλήρωσης, αναδεικνύοντας την ισχύ της στον υπολογισμό αξιόπιστων χαρακτηριστικών. Επίσης, προτείνεται μία επέκταση της μεθόδου συμπλήρωσης πίνακα η οποία εκμεταλλεύεται την εκ των προτέρων γνώση ότι ο πίνακας δεδομένων είναι χαμηλής τάξης, καθώς και τη γνώση ότι τα δεδομένα μπορούν να αναπαρασταθούν με αποτελεσματικό τρόπο ως προς ένα λεξικό. Ειδικότερα, προτείνουμε έναν αλγόριθμο από κοινού αναπαράστασης χαμηλότερης τάξης και συμπλήρωσης πίνακα (J-SVT). Ο J-SVT υπερέχει του κλασικού SVT στον υπολογισμό της αναπαράστασης χαμηλότερης τάξης ενός πίνακα δεδομένων ως προς ένα δοσμένο λεξικό χρησιμοποιώντας λίγες παρατηρήσεις από τον αρχικό πίνακα. Μέσω προσομοιώσεων παρατηρείται η βελτίωση του σφάλματος ανακατασκευής που επιτυγχάνει ο J-SVT σε αντίθεση με τον τυπικό SVT, για διάφορα πειραματικά σενάρια.
Φυσική περιγραφή 115 σ. : χάρτ., πίν., έγχ. εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Completion
Dictionary learning
Low-rank matrix
Missing features
Sparse representation
Εκμάθηση λεξικού
Ελλιπή χαρακτηριστικά
Συμπλήρωση πίνακα
Ημερομηνία έκδοσης 2014-07-08
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 553

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 8